28°

28°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Општинско веће чине Председник општине, заменик Председника општине  и 11 чланова Општинског већа.

Председник општине је председник Општинског већа.

Заменик Председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за Председника општине.

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. предлаже акт о организацији Општинске управе;
 3. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 4. доноси Одлуку о прибављању и располагању стварима у својини општине под условима прописаним Законом
 5. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 6. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом, одлуком и другим општим актима које доноси Скупштина општине;
 7. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 8. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине Војводине;
 9. поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе;
 10. даје претходну сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији Општинске управе;
 11. решава сукоб надлежности између Општинске управе и предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине општине одлучује о појединим правима грађана, правних лица или других странака;
 12. решава о изузећу начелника Општинске управе;
 13. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 14. подноси годишњи извештај о раду Скупштини општине;
 15.  информише јавност о свом раду;
 16. доноси пословник о раду на предлог Председника општине;
 17. врши друге послове које утврди Скупштина општине.

Жабаљ | Презентација општине