29°

29°

Последње вести

Нема коментара

Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49

“Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49. Главни контиста главне књиге трезора – избор кандидата Кандидат који је изабран у конкурсном поступку број: 111-4/2024-III за попуњавање…

Општинска управа општине Жабаљ, Служба за привреду и заштиту животне средине општинске управе Жабаљ на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 36/09), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије о процени утицајапројекта на животну средину

Обавештава се јавност да је носилац пројекта “Телеком Србија” а.д., чије је седиште у ул. Таковској бр. 2, у Београду (Извршна јединица Нови Сад, Народних хероја бр. 2, Нови Сад),  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта “Базне станице мобилне телефоније НСУ234 Жабаљ-исток” чија реализација се планира на кат. парцели бр. 8724/30, к.о. Жабаљ на територији општине Жабаљ (ул. Индустријска зона бб, Жабаљ).

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама овог органа у Жабљу, ул. Николе Тесле бр. 45 у периоду од 15 дана од дана објављивања огласа радним даном од 8-14 часова.

У року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може писменим путем доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог Обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Жабаљ | Презентација општине