25°

25°

Последње вести

О.У-24/2020 Набавка два возила за превоз васпитачког и техничког особља ПУ Детињство Жабаљ

1. Општи подаци о предмету набавке 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ…. 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 6.2 Образац структуре понуђене цене 7. Модел уговора Javni poziv Kriterijumi za dodelu ugovora Opis kriterijuma za kvalitativni

Жабаљ | Презентација општине