26°

26°

Последње вести

О.У-23/2020 Набавка уџбеника за ђаке прваке

1. Општи подаци о предмету набавке 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ…. 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 6.2 Образац структуре понуђене цене 6.3 Образац трошкова припреме понуде 7. Модел уговора Јавни позив Опис критеријума за

О.У-19-1/2020 Надзор радова на реконструкцији аутобуских стајалишта

1. Општи подаци о предмету набавке 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ…. 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 6.2 Образац структуре понуђене цене 6.3 Образац трошкова припреме понуде 7. Модел уговора Критеријуми за доделу уговора Опис

О.У-20-1/2020 Надзор атарских путева

1. Општи подаци о предмету набавке 2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ…. 3. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 6.2 Образац структуре понуђене цене 6.3 Образац трошкова припреме понуде 7. Модел уговора Javni poziv Opis kriterijuma za

Жабаљ | Презентација општине