28°

28°

Последње вести

Нема коментара

Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49

“Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49. Главни контиста главне књиге трезора – избор кандидата Кандидат који је изабран у конкурсном поступку број: 111-4/2024-III за попуњавање…

Грађевински послови

– даје заинтересованим странкама обавештења о намени простора;
– сарађује са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и грађевинарства за потребе рада органа Општине и Одељења;
– даје стручна мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у оквиру обједињене процедуре;
– издаје решења о рушењу објеката;
– издаје локацијске услове;
– прибавља посебне услове од јавних предузећа, привредних друштава и установа и других ималаца јавних овлашћења неопходних за израду локацијских услова;
– издаје грађевинске дозволе;
– издаје решења којим се одобрава извођење радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији објеката;
– проверава испуњеност формалних услова за издавање грађевинске дозволе и усклађеност података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима;
– проверава уклађеност идејног пројекта за прибављање решења о одобрењу за извођење радова са издатим локацијским условима, односно планским актом;
– стара се о законитом вођењу поступка издавања грађевинске дозоволе и одобрења за изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката;
– издаје потврде о пријави радова;
– поступа по поднетим пријавама о завршетку израде темеља и завршетку објекта у конструктивном смислу;
– издаје употребне дозволе;
– обавља стручне послове у вези са радовима на инвестиционом одржавању објеката у јавној својини Општине;
– подноси захтеве за упис права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју;

 

 

 

Важећи прописи

Захтеви

Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Жабаљ за период јануар-јун 2019. године Захтев за озакоњење
Закон о планирању и изградњи_ сл. гл. рс 72_2009-105, ….., 31_2019-9, 37 Захтев за озакоњење
Закон о путевима_ сл. гл. рс 41_2018-32, 95_2018-267 (др. закон) Захтев за уверење о објекту на основу тех.док.
Закон о енергетици_ сл. гл. рс 145_2014-3, 95_2018-267 (др. закон) Захтев за уверење озакоњење
Закон о железници_ сл. гл. рс 41_2018-54 Таксе јун 2019
Закон о заштити од пожара_ сл. гл. рс 111_2009-25, 20_2015-13, 87_2018-3 (др. закон), 87_2018-41

захтев за озакоњење

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова захтев за рушење
Закон о заштити од пожара

захтев за уверење о објекту на основу тех.док.

Закон о путевима_ сл. гл. рс 41_2018-32, 95_2018-267 (др. закон)

захтев за уверење озакоњење

Закон о железници_ сл. гл. рс 41_2018-54

таксе јун 2019

Закон о планирању и изградњи_ сл. гл. рс 72_2009-105, ….., 31_2019-9, 37

Закон о енергетици_ сл. гл. рс 145_2014-3, 95_2018-267 (др. закон)

Жабаљ | Презентација општине