14°

14°

Последње вести

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Интерни ревизор: Снежана Тањевић

Седиште: Жабаљ, Николе Тесле 45,

Телефон: 021 210 2262,

Mail: iropstinazabalj@gamil.com


Група за интерну ревизију Општине Жабаљ је основана 3. новембра 2017. године, у оквиру Службе за буџетску инспекцију, Одлуком о оснивању Службе за буџетску инспекцију број: 110-6/2017-II, а која обавља послове интерне ревизије за директне кориснике буџета Општине:

– непосредно примењује прописе којима се уређују послови интерне ревизије;

– припрема нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије и доставља га Председнику општине на одобрење;

– спроводи интерну ревизију код директних буџетских корисника;

– даје стручне савете руководиоцима, односно функционерима директних буџетских корисника у законитом и наменском трошењу буџетских средстава;

– даје стручне савете руководиоцу Одељења за финансије;

– стара се о примени методологије интерне ревизије и етичких стандарда;

– иницира доношењ еинтерних процедура у поступању са буџетским средствима;

– доставља извештаје о свом раду најмање једном годишње органима Општине;

– остварује сарадњу са интерним ревизорима из других јединица локалне самоуправе;

– обавља и друге послове из своје надлежности.

Интерна ревизија је организационо и функционално независна и за свој рад одговара непосредно Председнику општине Жабаљ.

Послови, поступање и акта су утврђена законом којим се уређује буџетски систем и подзаконским актима којима се ближе уређује рад интерне ревизије.

Интерни ревизор врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, вршио цену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности, дајесаветекадсеуводеновисистеми, процедуреили  задаци, врши ревизију начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљуекономичности, ефикасности и успешности, врши и остале задатке неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интернеревизије, уз обавезу чувања тајности службених и пословних података, успоставља сарадњу са другим органима и обавља друге послове у складу са Законом, Статутом општине Жабаљ и другим важећим прописима. Делокруг рада интерне ревизије није ограничен и укључује све програме, активности и процедуре у организацији. Ту је укључена и ревизија фондова ЕУ, као и свих осталих ресурса које су обезбедила друга тела и институције.

Интерна ревизија се у обављању својих послова бави економичношћу, ефикасношћу и ефективношћу активности и то у форми ревизије система, ревизија резултата, финансијских ревизија и  ревизија усаглашености са прописима. Интерна ревизија врши консултантске послове на захтев Председника општине Жабаљ.

Акта

Жабаљ | Презентација општине