29°

29°

Последње вести

Нема коментара

Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49

“Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49. Главни контиста главне књиге трезора – избор кандидата Кандидат који је изабран у конкурсном поступку број: 111-4/2024-III за попуњавање…

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом.

Скупштину општине чини 31 одборник које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем.

Одборници се бирају на четири године. Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

 

Скупштина општине, у складу са Уставом, законима и другим општим актима:

 1. доноси Статут општине и пословник о раду Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине износа изворних прихода Општине;
 4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе;
 5. доноси просторни и урбанистичкиплан Општине;
 6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности Општине;
 7. бира и разрешава локалног омбудсмана;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
 10. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала ради заштите општег интереса;
 11. оснива установе и организације у области: предшколског образовања и васпитања, основног образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите,примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
 12. именује и разрешава надзорне одборе и директоре јавних предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статуте јавних предузећа и врши друга права оснивача;
 13. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте;
 14. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 15. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 16. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 17. поставља правобраниоца Општине;
 18. одређује начин вршења функције изабраних, именованих и постављених лица;
 19. именује и разрешава главног урбанисту;
 20. усваја Кадровски план;
 21. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
 22. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
 23. доноси локалну стамбену стратегију, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
 24. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
 25. уређује коришћење и висину закупнине пословног простора који је у јавној својини Општине;
 26. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
 27. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине;
 28. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
 29. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
 30. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
 31. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
 32. доноси програм развоја Општине ипојединих делатности ;
 33. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења плана;
 34. уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака;
 35. доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине и оснива канцеларију за младе;
 36. доноси програм и план енергетске ефикасности;
 37. доноси програм или даје претходну сагласност о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, преносу права својине на другог носиоца права јавне својине, одлучује о улагању у непокретности у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
 38. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
 39. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
 40. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
 41. доноси План одбране Општине, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним припремама Аутономна Покрајина Војводина и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите опште намене;
 42. може да образује робне резерве у складу са потребама и могућностима Општине;
 43. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
 44. утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од значаја за утврђивање износа и наплату комуналне накнаде;
 45. одређује орган за давање сагласности на цене комуналних услуга;
 46. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи;
 47. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 48. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 49. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 50. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утвђена Пословником;
 51. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 52. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
 53. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 54. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 55. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
 56. информише јавност о свом раду;
 57. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне Покрајине Војводине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 58. организује службу правне помоћи грађанима;
 59. уређује организацију и рад мировних већа;
 60. утврђује празник Општине;
 61. даје сагласност на употребу имена, грба и заставе Општине;
 62. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
 63. одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места;
 64. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 65. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 66. разматра годишњи извештај органа општине, локалног омбудсмана и главног урбанисте;
 67. усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
 68. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 69. доноси мере и усваја препоруке популационе политике Општине;
 70. обавља и друге послове утврђене Уставом, законом овим статутом и другим општим актима;

 

slika_2016060201

Жабаљ | Презентација општине