18°

18°

Последње вести

Нема коментара

Матица српска и Општина Жабаљ потписале Протокол о сарадњи

Председник Општине Жабаљ Урош Радановић и Председник Матице српске проф. др Драган Станић потписали су Протокол о сарадњи. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, ради унапређења квалитета књижевног,…

Обавештење о Закону о становању и одржавању зграда (”Сл.гласник РС”, бр. 104/16)

         Поштовани грађани,

 

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда (”Сл.гласник РС”, бр. 104/16) дана 31.12.2016. године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда (“Сл. гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01 – УС, 101/05 – др. закон, 27/11 – УС,  88/2011), на основу кога је општина Жабаљ водила евиденцију Скупштина/Савета зграда и издавала уверења о формирању Скупштине/Савета зграде и избору председника у складу са чл. 162. Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ” бр. 33/97 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010).

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016. године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл. 22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

 

Овим путем вас обавештавамо да је почела регистрација стамбених заједница које се налазе  на територији општине Жабаљ, подношењем пријава за регистрацију Служби за урбанизам, имовинске послове, заштиту животне средине, стамбено-комуналне послове и саобраћај општина Жабаљ (у даљем тексту: Служба).

 

Регистар стамбених заједница (у даљем тексту: Регистар) води Служба у складу са Законом о становању и одржавању зграда (”Службени гласник Републике Србије”, број 104/16).

 

Регистар је електронска база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама на територији сваке локалне самоуправе, а јединствену, централну и јавну базу података у којој су обједињени подаци о стамбеним заједницама из свих регистара на територији Републике Србије води Републички геодетски завод.

 

Регистратор је лице које је овлашћено за вођење Регистра и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра.

 

У складу са чл. 19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације, Регистратор врши искључиво проверу формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

 

Регистратор проверава испуњеност следећих услова:

 1. надлежност за поступање по пријави,
 2. да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са Законом, може бити подносилац такве пријаве,
 3. да ли пријава садржи све прописане податке и документе,
 4. да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима, и
 5. да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати прописане административне таксе и таксе за услугу вођења јединствене евиденције стамбених заједница.

 

Покретање поступка регистрације:

 • Посутпак регистације покреће се подношењем пријаве Служби путем писарнице у Жабљу, ул. Николе Тесле број 45.
 • Образац пријаве за упис у Регистар са прегледом докумената која су потребна да се приложе уз пријаву, заинтересована лица могу добити у Служби или на интернет страници општине Жабаљ.
 • Уз пријаву прилаже се и доказ о уплати локалне административне таксе у износу од 650,00 динара за захтев и решење.

 

Документација и прописи за регистрацију стамбене заједнице:

 

 1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице,
 2. Додатак пријави,
 3. Образац пријаве за ажурирање података,
 4. Модел записника са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице,
 5. Потребна документа за регистрацију стамбене заједнице,
 6. Закон о становању и одржавању стамбених зграда (”Сл. гласник РС”, број 104/16),
 7. Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената (”Сл. гласник РС”, бр. 49/17),
 8. Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника (”Сл. гласник РС”, бр. 41/17).

 

 

 

 

Контакт особа:

Дејан Бороја, дипл.правник, тел. 021/210-23-21  

E-mail: registrator.zabalj@gmail.com

 

Остале вести

Матица српска и Општина Жабаљ потписале Протокол о сарадњи

Председник Општине Жабаљ Урош Радановић и Председник Матице српске проф. др Драган Станић потписали су Протокол о сарадњи. Протокол је закључен на обострану жељу и интерес, ради унапређења квалитета књижевног,…

Потписани уговори о финансирању спортских клубова и удружења

Председник Општине Жабаљ Урош Радановић уручио је уговоре о финансирању спортским клубовима и удружењима, заједно са чланом Општинског већа за спорт Зораном Шолајом и председником Спортског савеза општине Жабаљ Урошем…

Предлог Одлуке о ребалансу буџета 2021.год.

Позив за јавну расправу – Одлука о ребалансу буџета за 2020. год. Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета општине Жабаљ за 2021. год. Програм јавне расправе – Одлука о ребалансу…

Жабаљ | Презентација општине