15°

15°

Последње вести

Обавештење за грађане о начину комуникације са Општинском управом Жабаљ током ванредног стања

У циљу спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID-19 Влада РС закључком је наложила затварање шалтера јавне управе и забранила непосредан рад службеника са странкама, а путем обавезујуће инструкције одредила начин комуникације грађана са органима јавне власти у време ванредног стања. У складу са напред наведеним, Општинска управа Жабаљ ће кумуникацију са грађанима вршити преко  електронске поште и телефонским путем. Захтеве, друге поднеске и пратећу документацију, грађани – физичка лица могу упутити електронским путем потписане и скениране (дозвољава се и скенирање преко одговарајуће апликације на smart мобилним апаратима), док поднесци правних лица морају бити потписани квалификованим електронским сертификатом овлашћеног лица. Све информације о стању већ поднетих захтева и друге информације можете добити позивом на одговарајуће бројеве телефона наведене у наставку текста. У зависности од предмета захтева, електронску пошту намењену Општинској управи Жабаљ слати на једну од понуђених мејл адреса:

Пријем поште:  pisarnicaouzabalj@gmail.com

 Одељење за друштевене делатности и општу управу:

контакт телефон: 021/210-22-91

e-mail: ddelatnostizabalj@gmail.com

Одељење за урбанизам, грађевинарство, озакоњење и саобраћај

контакт телефони:

021/210-2279

021/210-2280

e-mail: urbanizamzabalj@gmail.coм

Одељење за инспекцијске послове

контакт телефони:

021/2102326 i

021/2102327

e-mail: inspekcijazabalj@gmail.com

Одељење за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

контакт телефон: 021 2102283

e-mail: imovinazabalj@gmail.com

Одељење за локалну пореску администрацију

контакт телефони:

021 210 23 18,

021 210 23 17

e-mail:   lpa@zabalj.rs

Одељење за финансије и буџет

Контак телефон: 021/210-22-61

e mail: finansije.zabalj@gmail.com

Остале вести

Интерни конкурс ОУ Жабаљ

У Општинској управи Жабаљ расписан је интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места “Стамбено-комунални послови”, у звању саветник, 1 извршилац у Одељењу за имовинске, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине…

Жабаљ | Презентација општине