27°

27°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Стамбено – комунални послови

 

Стамбено-комунални послови- Документа – Становање

Закон о становању и одржавању зграда (Службени гласник РС 104-2016)
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Жабаљ – пречишћен текст
Oдлука о минималној висини износа за инвестиционо и текуће одржавање зграда

 

Стамбено-комунални послови – Документа – Комунални послови

Закон о комуналним делатностима
ОДЛУКА о зеленим површинама пречишћен текст
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Жабаљ – пречишћен текст
Одлука о одржавању чистоће (Службени лист општине Жабаљ број 18-2018-пречишћен текст)
Одлука о постављању монтажних, огласних и других објеката на територији општине (Службени лист општине Жабаљ број 7-2019)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању монтажних, огласних и других објеката на територији општине Жабаљ

 

Стамбено – комунални послови – захтеви

Становање

Комунални послови

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција
Изјава – сагласност за прибављање личних података Изјава – сагласност за прибављање личних података
Обавештење грађанима о регистрацији стамбених заједница Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – киоск (барака)
Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – излагање робе
Образац записника са седнице скупштине стамбене заједнице Захтев за издавање одобрења за постављање рекламне табле
Образац РСЗ додатак пријави
Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбених заједница Захтев за издавање одобрења за раскопавање јавне површине
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице Захтев за издавање потврде о промени назива улице
Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – грађевински материјал

Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – башта отвореног типа

Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – башта затвореног типа
Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – општи за правна лица
Захтев за издавање одобрења за заузимање јавне површине – општи за физичка лица

Жабаљ | Презентација општине