15°

15°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

 

 

Заштита животне средине

 

Документа

Прописи Локални регистар извора загађивања Јавна књига о поступцима процене утицаја на животну средину  Регистар дозвола за управљање отпадом
Oдлука о заштити Парка природе Јегричка (Сл. лист општине Жабаљ бр. 11-2005) Локални регистар извора загађивања за 2018. годину Јавна књига о поступцима процене утицаја на животну средину

 

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135-04, 36-09,14-16 и 76-18) Локални регистар извора загађивања за 2019. г

1. Global Seed-Elektrana na biogas 2020 Obrazac1 – 4 strane

2. Global Seed-Elektrana na biogas Godisnji izvestaj za 2020 GIO1 – ULJE – 3 strane

3. Global Seed-Elektrana na biogas 2020 Obrazac 5 – gume – 2 strana

4. Global seed-Sektor farma za 2020- Obrazac 1 – 4 strane

5. Global Seed-Sektor farma za 2020 – Obrazac 5 – Cvrsti Stajnjak – 2 strane

6. Global Seed-Sektor farma za 2020 – Obrazac 5 – Tecni Stajnjak – 2 strane

Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС, бр. 135-04 и 36-09)
Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36-09,88-10,14-16, 95-18-др. закон
Закон о хемикалијама (Сл. гласник РС бр. 36-09, 88-10, 92-11, 93-12, 25-15
-Закон о заштити природе (Сл. гласник РС бр 36-09,88-10, 91-10-исправка,14-16,95-18- др.закон) Жабаљ бр. 4-2008, и 13-2010)пречишћен текст
Одлука о заштити Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја (Сл. гласник РС бр. 114-08)

 

Захтеви

Општи обрасци Процена утицаја на животну средину Управљање отпадом
Захтев за прибављање података из службених евиденција Захтев-за-одлучивање-о-потреби-процене-утицаја-пројекта-на-животну-средину Захтев-за-издавање-дозволе-за-сакупљање-и-или-транспорт-инертног-и-неопасног-отпада
Изјава-сагласност за прибављање личних података Захтев-за-одређивање-обима-и-садржаја-Студије-о-процени-утицаја-затеченог-стања Захтев-за-издавање-потврде-о-изузимању-од-обавезе-прибављања-дозволе
Захтев-за-давање-сагласности-на-студију-о-процени-утицаја Захтев-за-издавање-дозволе-за-третмaн-односно-складиштењепоновно-искоришћење-и одлагање отпада
Захтев-за-давање-сагласности-на-студију-о-процени-утицаја-затеченог-стања Захтев-за-измену-дозволе-за-сакупљање-транспорт-и-третман-инертног-и-неопасног
Захтев-за-одређивање-обима-и-садржаја-Студије-о-процени-утицаја-на-животну-средину
Захтев-за-давање-сагласности-на-студију-о-процени-утицаја-затеченог-стања
Захтев-за-aжурирање-Студије-о-процени-утицаја
Захтев-за-давање-сагласности-на-ажурирану-Студију-о-процени-утицаја
Обавештавање-о-потреби-покретања-поступка-процене-утицаја-на-животну-средину
Захтев-за-одлучивање-о-потреби-процене-утицаја-затеченог-стања

 

Захтеви

Заштита ваздуха

Хемикалије

Захтев за издавање дозволе за рад стационарних извора загађивања Захтев за издавање дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија
Захтев за издавање дозволе за обављање промета нарочито опасних хемикалија

 

Жабаљ | Презентација општине