14°

14°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел. 021/210 22 81

E mail: imovinazabalj@gmail.com


 

1) имовински послови:

– непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области  коришћења и располагањa непокретностима  у јавној својини Општине и у јавној својини Републике на којима Општина има право коришћења, експропријације, денационализације, реституције, концесије, стављања хипотеке и установљавања службености на непокретностима у јавној својини Општине и у јавној својини Републике на којима Општина има право коришћења;

– учествује у спровођењу поступка за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини;

–  утврђује земљиште за редовну употребу објекта;

– доноси решења о конверзији права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду;

– доноси решења о конверзији права дугорочног закупа у право својине на грађевинском земљишту;

– спроводи поступак експропријације;

– води евиденцију непокретности у јавној својини Општине у складу са законом и подзаконским актима;

2) становање:

– доноси решења о исељењу бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

– води  регистар стамбених заједница на територији општине Жабаљ,

– води регистар станова за социјално становање;

– доноси решења о упису стамбених заједница у регистар и упису управника стамбене заједнице у регистар;

– израђује предлоге решења, уговора и анекса уговора о закупу и откупу станова;

– врши послове у вези са преносом права закупа и замене станова;

– прати извршавања уговорних обавеза по основу закупа пословног простора и станова;

– остварује сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама у спровођењу принудног исељење;

– учествује у изради и имплементацији стратешких и планских докумената из облати становања: стратегије развоја општине; локалне стамбене стратегије;  програма социјалног становања и других;

– обавља стручне и административне послове за  комисију надлежну за враћање пољопривредног земљишта бившим власницима у складу са законом којим се уређује враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљиштног фонда и конфискацијом и комисију за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине;

3) комуналне делатности:

-решава по захтевима правних и физичких лица и других странака о коришћењу јавних површина;

– издаје одобрења за постављање привремених објеката на јавној површини;

– издаје одобрења за заузимање јавне површине  ради одржавања културних, спортских, комерцијалних и других манифестација;

– води евиденцију улица и тргова у насељеним местима у Општини;

-доноси појединачнр правне акте у комуналној области;

4) енергетска ефикасност:

– учествује у изради стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу;

– обавља поверене послове из закона којим се уређује питања енергетике и учествује у изради програма и плана енергетске ефикасности као и програма унапређења енергетске ефикасности;

– врши контролу спровођења основних начела енергетске политике;

5) заштита животне средине:

-спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну средину и води јавну књигу;   

– поступа као заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним органом Аутономне покрајине Војводине и Републике;

– врши оцену и даје сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја;

– обавља послове везане за заштиту ваздуха и заштиту од буке;

– издаје дозволе за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање инертног и неопасног отпада и  потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе и води регистар издатих дозвола и потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе;

– издаје интегрисане дозволе;

– врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи;

– издаје дозволе за обављање делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач односно даљи корисник као и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија;

– припрема програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове;

– сарађује са удружењима и организацијама цивилног сектора;

– спроводи активности на јачању свести о потреби заштите животне средине;

– припрема годишње извештаје и обавештава јавност о стању животне средине;

– води евиденције и доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству;

– врши послове заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за заштиту животне средине;

– учествује  у изради и имплементацији планских докумената из области заштите животне средине; стратегије заштите природе и природних вредности; програма заштите зелених површина; локалног еколошког акционог плана; програма мониторинга животне средине; локалног плана управљања отпадом;  акционих планова за заштиту од буке и других планских аката, у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине;

-обавља стручне и административне послове за техничку комисију за процену студије о процени утицаја на животну средину;

-води регистар загађивача животне средине у Општини;

-обавештава јавност о примени прописа из области животне средине у Општини;

-обавља стручне и административне послове за буџетски фонд за заштиту животне средине;

– припрема нацрте и предлоге општих и појединачних аката из области имовинско-правних односа, стамбено-комуналне  делатности и заштите животне средине које доносе органи Општине, а за чију израду је надлежно Одељење;

– обавља и друге послове из надлежности Одељења.

 

Радом Одељења руководи Оливера Влајков.

Жабаљ | Презентација општине