28°

28°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45
Тел: 021 210 2321
Тел.факс:
Email: urbanizamzabalj@gmail.com

Рад са странкама од 11.00 до 13.00

Одељењем руководи – 


1) Урбанизам

2) Грађевински послови и обједињена процедура

3) Озакоњење

4) Саобраћај и путеви

Oстали послови одељења:

  • – сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода;
  • – учествује у припреми документације за спровођење јавних набавки органа Општине;
  • – израђује нацрта општих аката и предлоге аката из надлежности Одељења;
  • – остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима у обављању послова из своје надлежности и доставља им потребне информације и извештаје;
  • – доставља надлежним органима Општине извештај о раду Одељења;
  • – обавља и друге послове из надлежности Одељења

 

Жабаљ | Презентација општине