26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Озакоњење

– спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима;
– покреће поступак озакоњења по службеној дужности, обавештава странке о неопходној документацији за спровођење поступка озакоњења, прибавља сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења;
– води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања;
– доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији;
– припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката;
– израђује потребне информације, анализе и извештаје;
– објављује списак донетих решења на званичној интернет страници Општине;

Важећи прописи

Евиденција
спроведених поступака озакоњења

Закон о озакоњењу објеката_сл. гл. рс 96_2015-3, 83_2018-38 Списак издатих решења о озакоњењу 11.07.2017
Закон о озакоњењу објеката_сл. гл. рс 96_2015-3, 83_2018-38 СПИСАК-ИЗДАТИХ-РЕШЕЊА-О-ОЗАКОЊЕЊУ-11.07.2017.

Жабаљ | Презентација општине