27°

27°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Саобраћај и путеви

– обавља послове који се односе на регулисање и управљање саобраћајем на територији Општине;
– обавља послове који се односе на планирање, развој и организацију саобраћаја, режим и безбедност саобраћаја, прати стање, изградњу, одржавање, коришћење и заштиту путева у надлежности Општине и доноси појединачна акта за које је надлежно по закону којим се уређују јавни путеви;
– управља јавним површинама за паркирање и доноси акта у вези са регулисањем паркирања;
– учествује у припреми и изради програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре;
– обавља послове у вези са превозом путника у друмском саобраћају;
– обавља стручне послове за локални савет за безбедност саобраћаја;

 

 

 

Важећи прописи

Захтеви

Захтев за затварање улице привремена забрана саобраћаја
Захтев за заузеће јавне површине улице
Захтев за заузимање јавне површине
Захтев за потврду пројекта привремене саобраћајне сигнализације у току радова
Захтев за заузимање јавне површине
Захтев за потврду пројекта привремене саобраћајне сигнализације у токурадова
Захтев за затварање улице привремена забрана саобраћаја
Захтев за заузеће јавне површине улице

 

Жабаљ | Презентација општине