22°

22°

Последње вести

Послове које обавља одељење Урбанизма:

– непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области урбанистичког планирања, изградње објеката, грађевинског земљишта;
– остварује сарадњу са носиоцима израде планских документа;
– у току израде планског документа врши проверу његове усклађености са плановима шире просторне целине, законом и подзаконским актима;
– прегледа, проверава и учествује у припреми нацрта и предлога планских докумената;
– реализује оглашавање и спровођење процедуре раног јавног увида и припрема извештај о раном јавном увиду;
– доставља надлежним органима и радним телима на стручну контролу, оверу, издавање елаборате планских докумената;
– у поступку израде планског документа прибавља услове јавних предузећа, води и евидентира документацију и чува матрице елабората;
– врши мониторинг и евалуацију стратешких и планских докумената;
– учествује у раду Комисије за планове;
– у току јавног увида спроводи поступак оглашавања и процедуре потврђивања урбанистичких пројеката, пројекта парецелације/препарцелације, доставља странкама одговоре – ставове Комисије за планове по уложеним примедбама на плански документ или урбанистички пројекат;
– прикупља и припрема податке и услове за потребе израде стратешког, просторног или урбанистичког плана;
– тражи допуну податка, односно услова и доставља их на даљу обраду;
– доноси појединачне акте у вези са израдом стратешке процене утицаја на животну средину просторних и урбанистичких планова из надлежности Одељења;
– води евиденције о донетим плановима, њиховим изменама и престанку важења;
– води централни регистар планских докумената;
– објављује планска документа и урбанистичке пројекте на званичној интернет страници Општине;

Важећи планови

Планови – рани јавни увид и јавни увид

Урбанистички пројекти – јавна презентација

Захтеви

Захтев за затварање улице привремена забрана саобраћаја
Захтев за заузеће јавне површине улице
Захтев за заузимање јавне површине
Захтев за потврду пројекта привремене саобраћајне сигнализације у токурадова

Жабаљ | Презентација општине