29°

29°

Последње вести

Нема коментара

Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49

“Јавни конкурс – Општинска управа Жабаљ (број: 111-4/2024-III) – р.м. 49. Главни контиста главне књиге трезора – избор кандидата Кандидат који је изабран у конкурсном поступку број: 111-4/2024-III за попуњавање…

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац Одељења за заједничке стручне послове
Дејан Бороја, дипломирани правник
е-маил: strucniposlovi@gmail.com
тел: 021/210-2282


1) Информације од јавног значаја

2) Поступак унутрашњег узбуњивања

3) Јавне набавке

4) Цивилна заштита

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

 

Руководилац Одељења за заједничке стручне послове

Дејан Бороја, дипломирани правник

е-маил: strucniposlovi@gmail.com

тел:021/210-2282

     У Одељењу су образоване две Групе:

  • Група за управљање људским ресурсима и
  • Група за јавне набавке

Одељење за заједничке стручне послове обавља послове Општинске управе који се односе на:

  • управљање људским ресурсима и радни односи:

– обавља стручне послове у поступку попуњавања слободних и упражњених радних места и избора кандидата у поступку интерног и јавног конкурса;

– иницира и координира припрему нацрта кадровског плана;

– стара се о организацији стручног усавршавања службеника, врши процену ефеката спроведених обука и припрема анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, у складу са потребама послова који се обављају у органима и службама Општине;

– иницира, координира и обезбеђује стручно-техничку подршку у припреми предлога годишњег програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање;

– иницира и координира рад других органа и организационих јединица у оквиру Општине у погледу оцењивања службеника, обезбеђује неопходну стручну и техничку подршку, припрема анализу резултата и прати ефекат оцењивања службеника;

– обавља стручне послове у вези са додатним образовањем службеника;

– учествује у изради програма стручне обуке приправника;

– стара се о вођењу кадровске евиденције запослених у органима Општине;

– води персонална досије запослених у органима Општине;

– врши стручне послове из области радних односа за запослене у органима Општине и припрема предлоге појединачних аката који се односе на пријем у радни однос, распоређивање,  плату и друга примања, права на годишњи одмор и друга одсуства, о остваривање права по основу технолошког вишка запослених, о престанку радног односа и других аката из области радних односа;

– стара се о примени прописа из обавезног социјалног осигурања запослених и врши пријаве и одјаве запослених у централном регистру;

– учествује у изради колективног уговора код послодавца за запослене у органима Општине;

– учествује у изради програма решавања вишка запослених;

-сарађује са синдикатом приликом израде података о материјалним, стамбеним и породичним приликама запослених у органима Општине (тзв. социјалне карте);

– пружа стручну помоћ запосленима у поступку остваривања њихових права и обавеза који произилазе из радног односа;

2) јавне набавке:

– обавља послове јавних набавки и набавки у складу са прописима у области јавних набавки и буџетског система;

– иницира и координира послове израде нацрта плана јавних набавки и набавки на које се не примењује закон који уређује јавне набавке, прати њихово извршење и иницира измене и допуне;

– израђује предлоге општих аката којима Општина уређује спровођење јавних набавки;

– стара се о законитом, квалитетном и благовременом спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и пружа стручну помоћ комисији за јавне набавке и реализаторима набавки у припреми конкурсне документације и модела уговора;

– стара се о закључењу уговора са изабраним понуђачем;

– води евиденције о закљученим уговорима о јавним набавкама и њиховом временском важењу;

– израђује извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки и доставља их надлежним органима;

– припрема акте поводом захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки;

– обавља и друге послове из области јавних набавки, у складу са законом и општим актима Општине;

3) заштита и безбедност на раду и други облици заштите интегритета:

стара се о примени прописа којима се уређују: безбедност и здравље на раду; заштита од дуванског дима; заштита од злостављања на раду (мобинга); заштита узбуњивача; заштита особа са инвалидитетом; заштита података о личности и другим прописима којима се штити здравље и лични интегритет запослених у органима Општине;

– води евиденције прописане законом;

– израђује и подноси извештаје надлежним органима;

4) цивилна заштита и одбрана:

– стара се о примени закона и других прописа  којима се уређује заштита и спасавање у случају ванредних ситуација, елементарних непогода и других ванредних догађаја;

– пружа стручну и административну помоћ штабу за ванредне ситуације и његовим тимовима, као и другим субјектима који су укључени у систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

– стара се примени прописа којима уређују обавезе органа Општине у области одбране;

стара се о примени прописа којима се уређује заштита од пожара;

– обавља стручне послове за буџетски фонд за ванредне ситуације;

– припрема предлоге општих аката из области одбране чије је доношење у надлежности органа Општине;

5) нормативно-правни послови:

– израђује нацрте и предлоге прописа и других општих аката којима се уређују следећа питања: организација и рад органа Општине; систематизција радних места у органима Општине; максималан број запослених у систему јавног сектора Општине; објављивање  аката у службеном гласилу Општине; утврђивање симбола Општине (застава, грб, амблем и слично); утврђивање празника и славе Општине; утврђивање награда и признања која додељује Скупштина општине; остваривања међунационалне сарадње; остваривање међуопштинске сарадње и удрживање Општине са другим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији и иностранству; обављање функција у органима Општине; остваривање и заштита права одборника и других изабраних, именованих и постављених лица;  организација и рад Општинског правобранилаштва; остваривања функције заштитника грађана; организовање послова пружања правне помоћи грађанима;  радни односи у органима Општине; плате, накнаде и друга примања;  безбедности и здравља на раду; функционисања цивилне заштите; противпожарне заштите; послови одбране који су поверени органима Општине; кодекс понашања носилаца јавних функција и запослених у органима Општине и друга питања за које није надлежно друго одељење Општинске управе;

– учествује у изради планских аката из надлежности Општине прописаних законом којим се уређују ванредне ситуације, заштита и спасавање у случају непосредне опасности од елементарних и других већих непогода  и заштита од пожара;

– припрема предлоге пречишћених текстова прописа и других општих аката чији су доносиоци органи Општине и стара се о њиховом објављивању на званичној интернет страници Општине;

6) информације од јавног значаја:

стара се о примени прописа којима се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја којима су утврђене обавезе органа Општине, спроводи поступак по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за Општинску управу  и доноси појединачна управна акта;

– израђује и ажурира Информатор о раду органа Општине и стара се о његовом објављивању на званичној интернет страници Општине;

– подноси извештаје поверенику за информације од јавног значаја и другим надлежним органима;

7) развој информационог система:

–  стара се о унапређењу примене информационих технологија;

–  стара се о одржавању и развоју рачунарске опреме и комуникационе мреже;

–  врши администрирање базе података;

–  стара се о одржавању и развоју апликативног софтвера;

–  стара се о организовању обуке запослених у органима Општине;

– стара се о успостављању услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као и јавним предузећима и установама на територији Општине;

8) правна помоћ:

– пружа правну помоћ грађанима у складу са законом којим се уређује пружање бесплатне правне помоћи и одлуком Скупштине општине којом се уређује пружање правне помоћи грађанима;

9) административни и стручни послови за органе Општине:

– обавља административне послове за органе Општине и њихова радна тела;

– припрема предлоге аката за Председника општине и начелника Општинске управе за које нису надлежна друга одељења Општинске управе;

– учествује у изради званичне интернет странице Општине и стара се ажурности објављених података;

– обавља и друге послове из надлежности Одељења.

Жабаљ | Презентација општине