28°

28°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Цивилна заштита и одбрана

– стара се о примени закона и других прописа  којима се уређује заштита и спасавање у случају ванредних ситуација, елементарних непогода и других ванредних догађаја;

– пружа стручну и административну помоћ штабу за ванредне ситуације и његовим тимовима, као и другим субјектима који су укључени у систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

– стара се примени прописа којима уређују обавезе органа Општине у области одбране;

– стара се о примени прописа којима се уређује заштита од пожара;

– обавља стручне послове за буџетски фонд за ванредне ситуације;

– припрема предлоге општих аката из области одбране чије је доношење у надлежности органа Општине;

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

1 Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite

2 Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na vodama drugog reda za 2021. godinu

3 Operativni plan odbrane od poplava na vodama drugog reda na teritoriji opštine Žabalj za 2021. godinu

4 Odluka o usvajanju Programa mera i radova na smanjenju rizika od poplava na teritoriji opštine Žabalj za 2021. godinu

5 Program mera i radova na smanjenju rizika od poplava za 2021. godinu

6 Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za vanredne situacije i zaštitu od požara za 2021. godinu

7 Godišnji Plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2021. godinu

10 Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Žabalj

11 Rešenje o razrešenju članova štaba za vanredne situacije

12 Rešenje o imenovanju članova štaba za vanredne situacije

12 Zaključak o donošenju Plana zaštite od udesa sa aspekta terotirstičkih aktivnosti

13. Subjekti od značaja za zaštitu i spasavanje

14. Poslovnik o radu štaba

15. Zaključak Procena rizika od katastrofa za Opštinu Žabalj

 

 

Жабаљ | Презентација општине