14°

14°

Последње вести

Јавне набавке:

– обавља послове јавних набавки и набавки у складу са прописима у области јавних набавки и буџетског система;

– иницира и координира послове израде нацрта плана јавних набавки и набавки на које се не примењује закон који уређује јавне набавке, прати њихово извршење и иницира измене и допуне;

– израђује предлоге општих аката којима Општина уређује спровођење јавних набавки;

– стара се о законитом, квалитетном и благовременом спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и пружа стручну помоћ комисији за јавне набавке и реализаторима набавки у припреми конкурсне документације и модела уговора;

– стара се о закључењу уговора са изабраним понуђачем;

– води евиденције о закљученим уговорима о јавним набавкама и њиховом временском важењу;

– израђује извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки и доставља их надлежним органима;

– припрема акте поводом захтева за заштиту права у поступцима јавних набавки;

– обавља и друге послове из области јавних набавки, у складу са законом и општим актима Општине;

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА

Жабаљ | Презентација општине