26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Ж А Б А Љ

Број: Јп-6/19

Дана:01.07.2019. године

Тел:021/210-22-53

E-mail:pravobranilastvozabalj@gmail.com

Одељењем управља Правобранилац дипломирани правник Светлана Петаков


1)  Правна помоћ

Правобранилаштво општине Жабаљ је орган који  обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Жаба, а своју дужност обавља у складу са Уставом, законом, Одлуком о правобранилаштву општине Жабаљ и другим општим правним актима.

Правобранилаштво у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима,  заступа општину Жабаљ и њене органе, а може заступати и друга правна лица чији је оснивач општина Жабаљ у погледу заштите њихових права и интереса када њихови интереси нису у супротности са интересима општине Жабаљ, односно са функцијом коју врши Правобранилаштво.

Послове правне помоћи до оснивања посебне  службе образоване у оквиру Општинске управе, у складу са актом о организацији Општинске управе, обављаће правобранилаштво општине Жабаљ основано у складу са законом којим се уређују послови  правобранилаштва.

Седиште Правобранилаштва општине Жабаљ је у Жабљу, Николе Тесле 45, II спрат, канцеларија 211.

Конракт телефон 021/210 22 53

Електронска адреса: pravobranilastvozabalj@gmail.com

Правобранилац: дипломирани правник Светлана Петаков

Жабаљ | Презентација општине