15°

15°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Ж А Б А Љ

Број: Јп-6/19

Дана:01.07.2019. године

Тел:021/210-22-65

E-mail:pravobranilastvo@zabalj.ls.gov.rs

Одељењем управља Правобранилац дипломирани правник Ивана Вујасин


НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛОКРУГ РАДА:

Правобранилаштво је орган који  обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Жабаљ.

Правобранилаштво у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима,  заступа општину Жабаљ и њене органе ради заштите њихових имовинских права и интереса када имају положај странке или умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Када заступа општину Жабаљ и њене органе у поступцима из претходног става, Правобранилаштво има положај законског заступника, а као пуномоћник може заступати и друга правна лица чији је оснивач општина Жабаљ у погледу заштите њихових права и интереса када њихови интереси нису у супротности са интересима општине Жабаљ, односно са функцијом коју врши Правобранилаштво.

Правобранилаштво је овлашћено да покрене, односно поднесе иницијативу за покретање поступка пред судом или другим надлежним органом поводом питања из своје надлежности.

Правобранилаштво поступа и по писаним налозима или захтевима органа општине Жабаљ и правних лица које може заступати.

Правобранилаштво је овлашћено да у току поступка пред судовима и другим органима закључује судска и друга поравнања на основу одлуке Општинског већа, односно овлашћеног органа правног лица које Правобранилаштво заступа, а овлашћено је и да предузима превентивне мере пре покретања парнице или другог поступка ради споразумног решавања спорног односа.

Правобранилаштво даје мишљења приликом закључивања уговора из области имовинскоправних односа и привредно правних уговора када је општина Жабаљ и њени органи  уговорна страна и пружа им правне савете.

Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа општине Жабаљ и правних лица чије је она оснивач, као и примену закона и подзаконских правних аката који су од значаја за заштиту њихових имовинскоправних интереса и обавештава их о томе.

 

ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ РАД ПРАВОБРАНИЛАШТВА:

  • Закон о правобранилаштву (“Сл. гласник РС”, бр. 55/2014)
  • Статут Општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 4/19)
  • Одлука о организацији Општинске управе („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/17, 3/20)
  • Одлука о обављању функција у органима  општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 23/12,25/12, 24/15, 19/17, 25/18)
  • Одлукa о Правобранилаштву општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ бр. 24/2014 и 9/2015)

 

Биографија

Функцију Правобраниоца општине Жабаљ почев од 08.11.2019. године врши Ивана Вујасин, дипломирани правник из Новог Сада. Рођена је 29.07.1977. године у Суботици, а основну и средњу школу завршила је у Бачкој Тополи. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2002. године. Након положеног правосудног испита, 2006. године уписана је у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, а адвокатуром се бавила до постављења на функцију Правобраниоца општине Жабаљ.

 

Жабаљ | Презентација општине