17°

17°

Последње вести

Нема коментара

Општина Жабаљ започела реновирање стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”

Почетком маја започела је адаптација купљених стамбених јединица у оквиру пројекта „Жабаљ за одржива стамбена решења и активно укључивање”. Основни циљ пројекта, који спроводи Општина Жабаљ у сарадњи са Центром…

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Ж А Б А Љ

Број: Јп-6/19

Дана:01.07.2019. године

Тел:021/210-22-53

E-mail:pravobranilastvozabalj@gmail.com


Правна помоћ пружа се грађанима који имају пребивалиште или боравиште на територији општине Жабаљ ако интереси тих лица нису у супротности са интересима општине Жабаљ.

Послове правне помоћи врши посебна служба која се образује у оквиру Општинске управе Жабаљ, у складу са актом о организацији Општинске управе.

За пружање правне помоћи, изузев за давање усмених правних савета, наплаћује се накнада.

Накнада из става 1. овог члана износи 50% од износа накнаде утврђене Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката Републике Србије.

О наплећеној накнади се издаје признаница и води евиденција.

За пружање правне помоћи неће бити наплаћена накнада лицима (бесплатна правна помоћ):

  • која су корисници права на материјално обезбеђење породице,
  • која воде радне спорове, а налазе се на евиденцији незапослених лица код Националне службе за запошљање,
  • у поступцима за утврђивање обавезе издржавања,
  • у поступцима за заштиту права и интереса детета,
  • са избегличком легитимацијом и расељеним лицима, која привремено бораве на подручју општине Жабаљ, у поступку регулисања њихових личних и имовинских права и
  • која остварују накнаду по основу пољске штете.

Послове правне помоћи до оснивање службе у оквиру Општинске управе Жабаљ, у складу са актом о организацији Општинске управе обављаће Правобранилаштво општине Жабаљ основано у складу са законом којим се уређују послови  правобранилаштва.

Седиште Правобранилаштва општине Жабаљ је у Жабљу, Николе Тесле 45, II спрат, канцеларија 211.

Конракт телефон 021/210 22 53

Електронска адреса: pravobranilastvozabalj@gmail.com

Правобраникац: дипломирани правник Светлана Петаков

Жабаљ | Презентација општине