15°

15°

Последње вести

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021/210-2264

Email: finansije.zabalj@gmail.com

                                                                                                           finansije@zabalj.ls.gov.rs

Одељењем руководи Смиљана Исаковски


Буџет, зaвршни рачун

Документација (клик за преузимање)

     1. Други ребаланс буџета општине Жабаљ за 2019. годину
    2. Извештај независног ревизора буџета општине Жабаљ за 2018. годину
    3. Одлука о завршном рачуну буџета општине Жабаљ за 2018. годину

 

Одељење за финансије и буџет

обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних и поверених надлежности Општине;

–  израђује нацрт буџета Општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску;

– припрема и доставља буџетским корисницима упутсво за припрему буџета Општине  са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијких планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета;

–  стара се о поштовању календара буџета локалне власти;

– анализира предлоге финансијих планова буџетских корисника и врши контролу њихове усаглашености са упутством за припрему буџета Општине;

– припрема нацрте одлука о измени и допуни буџета Општине (ребаланса);

– припрема предлоге решења о привременом финансирању;

– обавештава буџетске кориснике о одобреним апропријацијама;

– припрема и утврђује квоте, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;

– разматра захтеве за промену одобрених квота;

– предлаже одлуке о привременој обустави извршења буџета Општине;

– разматра предлоге плана извршења буџета и њихове измене;

– разматра захтеве за преузимање обавеза;

– доноси решења о одобравању преусмеравања апропријација;

– припрема предлоге  решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске  резерве;

– обавља послове који се односе на отварање консолидованог рачуна трезора за динарска и девизна средства, подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебних намеских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних лица и других субјеката који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора;

– ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а;

– извештава о коришћењу средстава Општине;

– стара се о пласирању слободних новчаних средстава ;

– припрема предлог захтева министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода Општине у текућој години, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;

– анализира дугорочну одрживост дуга Општине;

– води главну књигу трезора и остале пословне књиге, са посебном евиденцијом за сваког директног и идиректног корисника буџетских средстава;

– води помоћне књиге;

-припрема пројекције и прати прилив прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета Општине;

– управља готовином;

– управља информационим системом у области финансија;

– израђује периодичне извештаје о извршењу буџета Општине и завршни рачун буџета Општине, у складу са календаром утврђеним законом којим се уређује буџетски систем;

– доставља министарству надлежном за послове пољопривреде извештај о  коришћењу средстава за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;

– води евиденцију о додељеној државној помоћи на локалном нивоу и доставља извештај надлежним државним органима;

– саставља извештаје о коришћењу буџетских средстава која су пренета корисницима средстава дотација и субвеница и доставља их надлежним органима;

– усаглашава пословне књиге са корисницима буџета Општине, Управом за трезор и добављачима;

– води евиденцију основних средстава органа Општине;

– обавља послове финансијске службе за директне буџетске кориснике;

– врши обрачун закупнине за пословни и стамбени простор у јавној својини Општине, врши њихову ревалоризацију и утврђује откупну цене станова у јавној својини Општине;

– врши обрачун свих накнада и доприноса за које није надлежно одељење за послове локалне пореске администрације;

– припрема предлоге финансијских планова за директне буџетске кориснике;

– учествује у изради плана набавки за директне буџетске кориснике, прати њихово извршење и предлаже измене;

– припрема нацрте и предлоге општих аката из надлежности Одељења;

– обавља и друге послове из надлежности Одељења.

Одељењем руководи Смиљана Исаковски

 

Жабаљ | Презентација општине