26°

26°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 31

Тел: 021/210 22 26

021/210 22 27

Email: inspekcijazabalj@gmail.com


–    инспекцијски надзор над применом закона, општинских одлука и других прописа из области грађевинарства; одржавања стамбених зграда; заштите животне средине; комуналних делатности;  држања и заштите домаћих и егзотичних животиња; саобраћаја; јавних путева; јавног превоза путника и ствари; трговине; радног времена угоститељских, занатских и трговинских објеката и других области у складу са законом;

–    врши надзор над спровођењем програма из области грађевинарства, комуналних делатности,  јавних путева и заштите животне средине чије извршавање је поверено јавним предузећима и буџетским фондовима и предлаже надлежним органима предузимање мера из њихове надлежности;

–    принудно извршава решења из своје надлежности;

–    учествује у припреми нацрта одлука и других општих аката којима се уређују питања из области над којима општинска инспекција врши надзор.

 

Радом Одељења за инспекцијске послове руководи Ненад Миловац маст.инж.саобраћаја.

Informacije o inspekciji

Predstavka prijava inspekciji ZAJEDNIČKA

5. Просветна испекција

Жабаљ | Презентација општине