14°

14°

Последње вести

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел:

021/ 210-23-16

021/ 210-23-17

021/ 210-23-18

Email: lpa.opstinazabalj@gmail.com

                                                                                                              lpa@zabalj.ls.gov.rs

 Радом одељења руководи  Драгана Калоперовић


  1) Обрасци

 

  2) Прописи

– припрема нацрте општих аката за Скупштину општине којима се утврђује врста и висина изворних прихода Општине;

– непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте органа Општине којима се уређују питања у вези са општинским порезима, таксама, накнадама и другим изворним приходима Општине;

– утврђује, наплаћује и контролише наплату изворних прихода Општине прописаних законом и општим актима Скупштине општине;

– доноси појединачне управне и вануправне акте из своје надлежности;

– врши послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама на пореска управна акта;

– врши послове редовне и принудне наплате, обезбеђења наплате пореске обавезе, решава по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга;

– води регистар обвезника изворних прихода на основу података из јединственог регистра пореских обвезника који води Пореска управа;

– остварује сарадњу са другим органима у циљу идентификације обвезника и предмета обавезе, пружања података о којим води службене евиденције на захтев другог органа;

– врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обвезе по основу изворних прихода Општине;

– према обвезницима локалних пореза, такси и накнада покреће поступке пред надлежним државним органима;

– води пореско књиговодство за изворне приходе Општине у складу са прописима и примењује јединиствени информациони систем за изворне приходе;

– извештава надлежне органе Општине о оствареним изворним приходима и предлаже мере за побољшање њихове наплате;

– доставља податке о изворним приходима министарству надлежном за послове финансија и другим државним органима, по њиховом захтеву;

– доноси годишњи план инспекцијског надзора и извештај о његовом извршењу, у складу са одредбама закона којима се уређује инспекцијски надзор;

– обавља и друге послове из надлежности Одељења.

 Радом одељења руководи  Драгана Калоперовић.

Жабаљ | Презентација општине