14°

14°

Последње вести

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Телефон: 021/210-2291
Email: ddelatnostizabalj@gmail.com

Месна канцеларија Чуруг
Адреса: Чуруг, Краља Петра I 74
Телефон: 021/210-2325

Месна канцеларија Ђурђево
Адреса: Ђурђево, Краља Петра I 63
Телефон: 021/210-2314

Месна канцеларија Госпођинци
Адреса: Госпођинци, Краља Петра I 16
Телефон: 021/210-2315


1) општа управа:

– стара се о спровођењу прописа о општем управном поступку приликом поступања органа Општине;

– води канцеларијско пословање за органе Општине које обухвата: пријем, преглед, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште; административно-техничко обрађивање аката; архивирање и чување архивираних предмета; излучивање безвредног регистратурског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву;

– организује рад услужног центра, писарнице и месних канцеларија;

– води евиденцију свих управних и вануправних предмета органа Општине;

– подноси извештаје министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе о кретању управних и вануправних предмета из надлежности Општине;

–  води евиденцију печата и штамбиља органа Општине и спроводи поступак израде нових и уништавања неважећих или оштећених печата и штамбиља;

– непосредно спроводи прописе о службеној употреби српског језика и писма, као и језика и писма русинске националне мањине који је у службеној употреби у Општини;

– врши управне и стручне послове који су поверени Општини у области матичних књига, личних  стања грађана, друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске заштите и социјалне и здравствене заштите;

– обавља послове вођења и ажурирања јединственог бирачког списка, посебног бирачког списка и друге послове у поступку спровођења избора који су поверени Општини;

2) друштвене делатности:

– обавља послове у вези са исплатом накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета;

– обавља послове у вези са  исплатом из области борачко инвалидске заштите;

– решава у другом степену о жалбама на решења Центра за социјални рад којим је одбијен захтев за коришћење услуга које обезбеђује јединица локалне самоуправе;

– издаје уверења о подацима о којима води службена евиденцију и спроводи поступак у вези са издавањем уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција;

– учествује у изради стратегија и програма развоја у области дечије и социјалне заштите, примарне здравствене заштите, предшколског образовања и васпитања, побољшања и унапређења положаја младих и спорта;

– обавља послове који се односе на оснивање установа у области образовања и васпитања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе, спорта и информисања, када је оснивач Општина,

– прати рад и функционисање установа у области образовања и васпитања, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе, спорта и информисања,

– израђује акте којима се утврђују нормативи и стандарди за обављање делатности установа чији је оснивач Општина;

– предлаже надлежном органу општине акт о мрежи установа дечије и социјалне заштите, предшколског и основног образовања на територији Општине;

–  израђује предлог акта о прекиду образовно-васпитног рада у установама;

–  води евиденцију деце која су стасала за похађање предшколског програма образовања и васпитања и полазак у школу и доставља је установама;

–  обавља послове у вези са унапређењем ученичког и студентског стандарда;

– обавља послове у области образовања, културе, јавног информисања и спорта из надлежности општине;

– обавља стручне и административне послове за комисије из надлежности Одељења;

– прати законитост рада у јавним службама чији је оснивач Општина;

– учествује у изради плана развоја културе у Општини;

– обавља стручне и административне послове у вези са расписаним јавним конкурсом за  пројекте из области културе који ће се финансирати из буџета Општине;

– организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од заначаја за Општину;

– обавља послове у вези са обезбеђивањем друштвене бриге за јавно здравље на ниову Општине, у складу са законом;

– обавља послове утврђивања статуса избеглих, прогнаних и интерно расељених лица и њиховог збрињавања;

– припрема податке за потребе органа који се баве пословима друштвене  статистике;

– спроводи послове у вези са пописом становништа који су у надлежности Општине и друге послове из области демографије;

– остварује сарадњу са општинским Саветом за међунационалне односе и националним саветима националних мањина и прати остваривање послова из њихове надлежности;

– пружа стручну помоћ Канцеларији за инклузију Рома општине Жабаљ;

–  обавља послове Канцеларије за младе;

– прати стање и предлаже мере за остваривање родне равноправности у органима општине, јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина;

– обавља послове у вези са подстицањем културно-уметничког аматеризма и стваралаштва;

–  врши попис имовине умрлих лица у случајевима утврђеним законом;

– обавља стручне послове за потребе радних тела образованих на основу закона или општих аката Скупштине општине која се баве питањима из области дечије, социјалне, здравствене заштите, међунационалним односима, културе, вероисповести, демографских кретања и другим питањима од значаја за развој и унапређење других облика стваралаштва;

– израђује нацрте и предлоге општих и појединачних аката које доносе други органи Општине, а односе се на питања у вези са општом управом или друштвеним делатностима;

–  припрема извештаје и анализе за потребе Општине из надлежности Одељења;

– обавља и друге послове из надлежности Одељења.

У оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности образују се месне канцеларије у  насељеним местима:

  1. Чуруг,
  2. Ђурђево и
  3. Госпођинци.

Месне канцеларије обављају послове који се односе на: пријем и слање поште; вођење матичних књига и издавање извода из матичних књига; попис заоставштине, издавање уверења о чињаницама о којима се води службена евиденција и уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција; предузимање радње у циљу ажурирања бирачког списка и других послова које одреди Председник општине, у складу са законом којим се уређује локална самоуправа.  

Руководилац Одељења – Љиљана Узелац, дипл. правник

Жабаљ | Презентација општине