25°

25°

Последње вести

Нема коментара

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ 1019/1 КО ГОСПОЂИНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА СУШАРЕ И ХЛАДЊАЧЕ БРОЈ ЕЛАБОРАТА:УП- 010/2018

https://drive.google.com/file/d/14ZBNRgysDVGzTX2de1ptzf3nFx9cocLO/view?usp=sharing 01 KTP i obuhvat 02 izvod iz RP 03 reg i niv 04 komp. parter.pejzaz 05 infra sa 1019-3 05a infra 06 IDR oglas – UP Мarkovic UP tekst…

Назив: Одељење за помоћно техничке послове
Општинске управе Жабаљ
Руководилац: Драпшин Дарко
моб.тел. 0648144577
тел. 0212102276
е-маил: маил: darko.drapsin@gmail.com


Опис рада одељења:

-организује спровођење радова на инвестиционом и текућем одржавању објеката у којима су смештени органи Општине
-стара се о обављању послова физичко-техничког и електронског обезбеђења
објеката
-води евиденцију улазака у зграду седишта органа Општине
-одржава чистоћу у пословним просторијама органа Општине и околине
-стара се о одржавању система за грејање
-учествује у изради плана јавних набавки за органе Општине
-врши набавку и одржавање опреме и материјала у складу са закљученим уговорима
-води магацинску евиденцију набављеног материјала,ситног инвентара и опреме
-води евиденцију о утрошку погонског горива за све службене аутомобиле које користе органи Општине
-стара се о коришћењу и одржавању службених службених возила органа Општине
-стара се о спровођењу прописа којима се уређује употреба заставе и грба
-обавља посове умножавања и дистрибуције штампаног материјала органа Општине
-обавља послове достављања писмена за све органе Општине који се достављају преко доставне групе
-обавља и друге послове из надлежности одељења

 

Радом Службе руководи шеф Службе, Дарко Драпшин

Жабаљ | Презентација општине