14°

14°

Последње вести

Адреса: Жабаљ, Николе Тесле 45

Тел: 021/210-2254
Email:  privredazabalj@gmail.rs

privreda@zabalj.ls.gov.rs

Руководилац одељења – Петар Симић


Група за локални економски развој

Телефон: 021/210 2256

Email: grupazarazvojzabalj@gmail.com


  1) Привреда

  2) Картице за паркирање инвалида

Oдељење за локално-економски развој и привреду

– стара се о реализацији развојних пројеката од интереса за Општину, представљању инвестиционих потенцијала Општине и реализацији активности на привлачењу инвестиција;

– припрема, управља и реализује развојне пројекате и капиталне  инвестиције у области јавне инфраструктуре;

-успоставља  контакате са међународним организацијама и донаторима;

-истражује могућности за финасирање развојних програма;

– ради на успостављању привредних контаката и старање у привлачењу нових инвеститора у Општину;

– обавља стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја Општине;

-учествује у прикупљању података за представљање могућности и услова за улагање у Општину;

– израђује и ажурира базе података, прати, анализира и припрема извештаје о стању и кретању привредних активности на територији Општине;

успоставља базу капиталних пројеката у складу са прописима којима се којима се уређује припрема и оцена, као и праћење спровођења и извештаавање о реализцији капиталних пројеката, ажурира их и преноси их у интегрисану базу капиталних пројеката на нивоу државе;

– израђује пројекције будућих кретања привреди и предлаже стратегије за даљи развој;

– одржава редовне контакте са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција;

– учествује у представљању општине на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој;

– обавља послове који се односе на организацију и учешће Општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама;

–  стара се о укупном привредном развоју општине и предлаже мере за подстицање и развој туризма, старих заната, пољопривреде, задругарства и осталих привредних грана;

– стара се о развоју привреде и предузетништва и предузима мере подстицања предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине општине;

– учествује у изради нормативних и других акта из области локалног економског развоја;

– припрема нацрте стратегија и програмa развоја општине;

–  учествује у креирању и организацији тренинг програма у складу са потребама привреде;

– даје информације и пружа техничку помоћ правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита;

 

Руководилац одељења – Јовица Тодоровић, дипл. економиста

Жабаљ | Презентација општине