12°

12°

Последње вести

Привреда

 

Пољопривреда

Водопривреда Предузетништво Туризам Такси превоз и превоз за
сопствене потребе

Промена
намене земљишта

Закон о пољопривредном земљишту Образац O-1

АПР обрасци

Закон о туризму Закон о превозу путника у друмском саобраћаја Закон о накнадама за коришћење јавних добара
Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољ. зем. у државној својини Образац O-2 Захтев за издавање уверења о радном стажу Закон о угоститељству Такси превоз Закон о пољопривредном земљишту
Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољ. з.-Сл. лист (18-2018,28-2018, 7-2019 ) Образац O-3 Захтев за издавање копије решења Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај Захтев за издавање решења о одобрењу за обављање такси превоза Захтев за промену земљишта
Одлука о условима и начину коришћења пашњака- Пречишћен текст (Сл. лист општине Жабаљ 18-2018) Образац O-4 I Изјава стандарди- кућа

 

 

Захтев за издавање такси легитимације
Изјава физичко лице-Образац 2 Образац O-5 Одлука о боравишној такси,(Сл. лист 15-2015) Захтев за промену података о возилу у такси легитимацији
Изјава правно лице-Образац 2 Образац O-6 Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности Превоз за сопствене потребе
Изјава о давању сагласности-Образац 1 Закон о водама I Изјава стандарди- соба Захтев за издавање решења за упис у евиденцију лица који обављју превоз за сопствене потребе
Захтев за признавање права пречег закупа по основу инфраструктуре Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања
водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе
II Изјава МТУ – кућа
Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства II Изјава МТУ – соба
Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде III Изјава санитарно хигијенски услови
Захтев за излазак пољопривредне инспекције Образац захтева 1-физичка лица
Захтев за утврђивање броја условних грла -ветеринарска инспекција Образац изјаве 1-физичка лица
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на територији општине Жабаљ – Пречишћен текст (Сл. лист општине Жабаљ 18-2018) Образац пријаве НЕКАТЕГОРИСАН СМЕШТАЈ

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Жабаљ за 2019.годину / Пољопривреда

Програм подршке руралног развоја 2019.год

Пријава за учешће по јавном позиву заинтересованим за субвенционисање накнаде за обраду краткорочног кредита за 2019 годину

 

Уверења и потврде / Пољопривреда

Захтев за издавање потврде да нису коришћена подстицајна средства буџета ЈЛС
Захтев за издавање уверења о стању обавеза по основу закупа пољопривредног земљишта у државној своjини

 

 

–  обавља управне и стручне послове у области привреде;

– доноси појединачна управна акта у  поступку промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште;

– учествује у изради годишњег програм развоја пољопривреде и руралног развоја;

– учествује у изради годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;

– учестувје у спровођењу поступка давања у закуп и бесплатног коришћења пољопривредног земљишта;

–  уводи у посед закупце пољопривредног земљишта у државној својини;

– остварује сарадњу са пољопривредном инспекцијом у откривању неовлашћеног коришћења пољопривредног земљишта и учествује у поступку скидања и складиштења усева у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште;

доставља извештаје министарству надлежном за послове пољопривреде о уплати средстава остварних од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;

– сарађује са надлежим одељењем и другим органима Општине у изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода;

– учествује у раду комисија за утврђивање штете на пољопривредном земљишту, усевима и засадима;

– доставља надлежним државним органима извештаје о пољопривредној производњи у Општини (сетва, жетва, јесењи радови);

– информише индивидуалне пољопривредне произвођаче и регистрована пољопривредна газдинстава о актуелностима које се односе на пољопривреду;

–  врши категоризацију туристичких објеката у складу са законом;

– утврђује  водопривредне  услове на територији Општине и издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законским овлашћењима Општине;  

– обавља послове у вези са евиденцијом  лица која обављају превоз за сопствене потребе;

– обавља послове у вези са одобравањем ауто-такси делатности;

– обавља послове у вези са признавањем права на коришћење паркинг места за возила особа са инвалидеитетом без накнаде;

– обавља административне послове за Агенцију за привредне регистре и пружа помоћ локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији организационих облика;

– издаје уверења о подацима из Регистра предузетника са стањем на дан 30.12.2005. године;

– остварује сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања;

– прати  рад јавних предузећа, друштва капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне делатности и даје мишљења о њиховим извештајима о раду;

– прати  рад јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је Општина оснивач или суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и даје мишљења о њиховим извештајима о раду;

– припрема нацрта одлука и других општих и појединачних аката за органе Општине  из своје надлежности;

– обавља  и друге послове из надлежности Одељења.

Жабаљ | Презентација општине