12°

12°

Последње вести

 

 1. ОБРАЗЦИ ЗАХТЕВА
 2. ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН ЖАБАЉ
 3. ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЂУРЂЕВО
 4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
 5. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАСЕЉА ГОСПОЂИНЦИ
 6. РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН НАСЕЉА ЧУРУГ
 7. Одлука о доношењу Просторног плана општине Жабаљ, 2011-6
 8. doc-iconПросторни план општине Жабаљ, 2011-6
 9. doc-iconОдлука о доношењу Генералног плана Жабља, 2003-13
 10. doc-iconОдлука о изради Плана генералне регулације насеља Жабаљ, 2009-16
 11. doc-iconОдлука о доношењу Регулационог плана насеља Чуруг, 2002-11
 12. doc-iconОдлука о одређивању делова Регулационог плана насеља Чуруг који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи, 2003-13
 13. doc-iconОдлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Ђурђево, 2003-13
 14. doc-iconОдлука о доношењу Регулационог плана насеља Госпођинци, 2001-7
 15. doc-iconОдлука о одређивању делова Регулационог плана насеља Госпођинци који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи, 2003-13
 16. doc-iconОдлука о потврђивању урбанистичких пројеката који нису у супротности са одредбама Закона о планирању и изградњи, 2003-13
 17. doc-iconОдлука о приступању изради Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ за парцеле 781/2 и 782/2 к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 9/2015)
 18. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за блокове бр. 36а, 39а, 43, 45, 47, 48 и 49 и југоисточни део блока бр. 31 и 39 у Жабљу, 2006-4
 19. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за Основну школу, Дом здравља и спортску халу у Жабљу, 2007-8
 20. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока 34 (комплекс за рециклажу са ливницом) у Жабљу, 2007-8
 21. doc-iconОдлука о доношењу ПДР комплекса бензинске и гасне станице са пратећим садржајима на катастарској парцели број 8955/2 у к.о. Жабаљ,2007-10
 22. doc-iconОдлука о доношењу ПДР а.д. “Млин” Жабаљ у општини Жабаљ, 2009-2
 23. doc-iconОдлука о доношењу ПДР туристичко рекреативног локалитета у к.о. Жабаљ, 2009-6
 24. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока број 34 у к.о. Жабаљ – радни комплекс, 2009-11
 25. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за изградњу паркинга у блоку 21 у к.о. Жабаљ, 2010-9
 26. doc-iconОдлука о доношењу ПДР средњошколског комплекса у блоку 21 у к.о. Жабаљ, 2010-9
 27. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока 35 у к.о. Жабаљ, спортско-рекреативни комплекс, 2010-9
 28. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за зграду Општине, Предшколску установу и спортске терене у Жабљу, 2013-18
 29. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за део блока 21 у насељу Жабаљ, 2013-18
 30. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за зону комплекса фабрике шећера у Жабљу, 2014-5
 31. doc-iconОдлука о доношењу Плана детаљне регулације за део блока број 21 у насељу Жабаљ за парцеле 536 и 537 к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 9/2015)
 32. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за спортско рекреативни комплекс у Чуругу, 2007-3
 33. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока бр. 30 комплекс Основне школе у Ђурђеву, 2007-10
 34. doc-iconОдлука о доношењу ПДР за постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насеље Жабаљ и Ђурђево у к.о. Ђурђево, 2012-3
 35. doc-iconОдлука о доношењу ПДР дела блока број 16 (осмогодишња школа) у Госпођинцима, 2007-8
 36. doc-iconПречишћени текст Одлуке о одређивању границе градског грађевинског земљишта за место Жабаљ, закључно са 1997-5
 37. doc-iconОдлука о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Жабаљ, 2003-13
 38. doc-iconПречишћени текст Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Чуруг, закључно са 2007-8
 39. doc-iconОдлука о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Ђурђево, 2003-13
 40. doc-iconОдлука о одређивању јавног грађевинског земљишта за к.о. Госпођинци, 2003-13
 41. doc-iconОдлука о условима и мерама за рушење објеката који представљају опасност, 2006-9
 42. doc-iconОдлукa о изради ПДР за комплекс фарме товљеника са биогас постројењем и пратећим садржајима у к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 15/2015)
 43. doc-iconОдлукa о иприступњу изради ПДР за део блока број 31 у насељу Жабаљ – парцела 994/2 к.о. Жабаљ (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 15/2015)
 44. doc-iconОдлукa о изради ПДР асфалтне и путне базе на државном путу првог реда Нови Сад – Жабаљ стационажа км 192+700 (“Службени лист општине Жабаљ” бр. 15/2015)
 45. doc-iconОдлукa о приступању изради измене Плана генералне регулације за насељено место Ђурђево ( “Службени лист општине Жабаљ” бр.24/2015)
 46. Одлука о приступањи изради измене Плана детаљне регулације за зграду општине, предшколску установу и спортске терене у Жабљу, (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015)
 47. doc-iconОдлука о условима и поступку за претварање права закупа у право својине на грађевинском земљишту (“Службени лист општине Жабаљ” бр.29/2015)
 48. doc-iconОдлука о одређивању максималне спратности објеката који су предмет озакоњења (“Службени лист општине Жабаљ бр.8/2016)

Жабаљ | Презентација општине