14°

14°

Последње вести

Заштита података о личности

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) ступио је на снагу 21.11.2018. године, а примењује се по истеку девет месеци од дана ступања закона на снагу односно од 22.08.2019. године осим одредбе члана 98. овог закона која се примењује од дана његовог ступањa на снагу.

Овлашћено лице задужено за заштиту података о личности у Општинској управи Жабаљ је Дејан Бороја, дипломирани правник, запослен у Општинској управи на неодређено време, распоређен на радно место руководилац Одељења за заједничке стручне послове, у звању самостални саветник,
ул. Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ,
електронска пошта: strucniposlovi@gmail.com,
контакт телефон: 021/210-22-82.

Правни оквир
Стратегија заштите података о линости,
Закон о заштити података о личности,
Уредба о обрсцу за вођење евиденције о начину вођења евидендије о обради података о личности,
Правилник о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењу инспекцијског надзора предузимају,
Правилник о обрасцу и начину вођења интерне евиденције о повредама Закона о заштити података о личности и мерама које се у вршењ инспекцијског надзора предузимају,
Превилник о начину претходне провере радњи обраде података о личности,
Правилник о обрасцу легитимације овлашћеног лица за вршење инспекцијског надзора по Закону о заштити података о личности,
Правилник о обрасцу обавештења о повреди података о личности и начину обавештавања Повереника за информације од јавног значаја и заштиту податакак о личности о повреди података о личности,
Правилник о обрасцу притужбе,
Одлука о листи радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о линости,
Одлука о Листи држава, делова њихових територија или једног или више сектора одређених делатности у тим државама и међународних организација у којима се сматра да је обезбеђен примарни ниво заштите података о личности.

Формулари:
Захтев за обрадом
Захтев за увид
Притужба
Обавештење о повреди

Документација за преузимање

Жабаљ | Презентација општине